MR en GMR

Ouders die een kind op school hebben en achter de identiteit van de school staan, hebben de mogelijkheid om gekozen te worden als lid van de Medezeggenschapsraad (MR). Behalve een een oudergeleding kent de MR ook een personeelsgeleding.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is de overkoepelende MR binnen de Stichting JongLeren. In de GMR zijn 29 scholen van stichting JongLeren vertegenwoordigd en houdt men zich bezig met school-overkoepelende zaken.

Het hoofddoel van beide raden is het behartigen van de belangen van alle bij de school betrokkenen: kinderen, ouders/verzorgers en personeelsleden.

Wat doet de MR?

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is bepaald dat aan iedere school een Medezeggenschapsraad verbonden moet zijn. De inspraak van deze raad is vastgelegd in een reglement.

De Medezeggenschapsraad is er voor leerlingen, docenten  ouders/verzorgers. Al deze partijen kunnen altijd bij ons terecht. De dialoog is voor de MR belangrijk; wij kunnen niet zonder u!

 
 1. De MR bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school.
 2. De MR waakt er in de school voor dat iedereen gelijk behandeld wordt.
 3. In de MR kunnen alle schoolaangelegenheden ter sprake komen.
 4. De MR kan aan de directie voorstellen doen en adviezen kenbaar maken.
 5. Over een aantal zaken vraagt het schoolbestuur de MR om advies of instemming.
 

De taak van de oudergeleding is omschreven in het MR-reglement. Onder deze taak vallen o.a. goedkeuring of advisering in zaken als: aannamebeleid, formatieplan, schoolplan en beleidsmatige zaken die rechtstreeks met uw kind te maken hebben.

 

Wilt u meer weten over wat de MR voor u kan betekenen? Bekijk dan het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=HxZzav4kY2c
 

Vergaderdata MR 2020-2021(onder voorbehoud) Vergaderdata GMR 2020-2021
 • 26 oktober
 • 30 november
 • 27 januari
 • 15 maart
 • 12 april
 • 17 mei
 • 28 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 25 november
 • 10 februari
 • 7 april
 • 10 mei 
 • 14 juni

Contact met de MR

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De MR kan u als ouder/verzorger ook ‘spreekrecht’ toekennen tijdens de vergadering. Als u een vergadering van de MR wilt bijwonen, kunt u dat vooraf aangeven bij de voorzitter van de MR via onderstaande contactgegevens.

 

De ouders die in de MR zitting hebben, staan er niet graag alleen voor. Zij willen u als achterban graag horen als dat nodig is.

 

U kunt ons altijd bereiken door:


In de MR hebben zitting:
vanuit de oudergeleding:
● Dhr. Jeroen Verzijden 
● Mw. Rozina Brinksma
● Mw. Daniëlle Sykula
*ouders zijn bij tourbeurt secretaris

vanuit de personeelsgeleding:
● Mw. Hanneke van der Zwaag-van Doesburg (Voorzitter) 
● Mw. Mariëlle Heuckeroth
● Mw. Sandra Kok-Stephan

Hier kunt u het jaarverslag van de MR inzien.