Over de Brug

Op 1 april 1917 werd in Aalsmeer Oost 'De school met den Bijbel' geopend. De 'Vereeniging tot Stichting en instandhouding van de school met den Bijbel' had al vanaf 1885 een school in het 'Dorp'. Omdat er steeds meer mensen in 'Oost' kwamen wonen, was er een nieuwe school nodig. Deze school startte met 96 leerlingen en kreeg de naam 'Immanuëlschool'. Ouders betaalden zelf het schoolgeld en als gezinnen te arm waren, dan betaalde de kerk voor hun kinderen. In 1920 besloot de regering dat de christelijke scholen evenveel geld kregen als de openbare. 

De school is gesticht door de Hervormde Kerk, maar er kwamen steeds meer mensen die gereformeerd waren. Er werd afgesproken dat de hoofden hervormd moesten zijn en de helft van de onderwijzers gereformeerd. In de Tweede Wereldoorlog trokken de Duitsers in de school en werden de kinderen ondergebracht in de kerk, in pakschuren en in het bekende veilinggebouw 'Bloemenlust', dat naast de school stond. De tijden waren moeilijk en soms kon er geen les worden gegeven omdat er geen kolen waren om de kachels te stoken. Na de oorlog kwam er een kleuterschool aan de Machineweg die 'De Springplank' werd genoemd.

In 1971 gingen de kinderen naar de nieuwe school aan de Machineweg. De school kreeg nu een nieuwe naam, nl. 'De Brug'. In 1985 werden alle scholen in Nederland 'basisscholen'. De kleuter- en lagere scholen werden samengevoegd. Veel kinderen kwamen uit de polder en moesten overblijven. Ze gingen met het pontje over de Ringvaart tot het veerhuis aan het einde van de Pontweg en moesten dan ook nog de hele Pontweg aflopen.

Sinds augustus 2008 is voor basisschool De Brug een nieuwe periode aangebroken. De school heeft zich gevestigd in 'de MIKADO'. Een mooi gebouw dat inmiddels bezet is door 8 groepen vol met enthousiaste, betrokken kinderen en een nieuwe directeur die samen met haar team staat voor onderwijs waarmee we alle kinderen een eigen brug naar de toekomst willen geven! 

De Brug is een basisschool in Aalsmeer, met ongeveer 200 leerlingen. De Brug is gevestigd in de MIKADO, samen met twee andere basisscholen en een kinderopvangorganisatie.
De Brug is een school met kansen voor alle leerlingen. Ieder kind wordt geholpen bij het ontwikkelen van emotionele, sociale, cognitieve, creatieve en lichamelijke vaardigheden. Verschillen bestaan en worden gewaardeerd. Hiervoor zijn respect voor elkaar en een veilige omgeving noodzakelijk. Ieder kind heeft recht op onderwijs en opvoeding dat bij hem/haar past. Wij willen als school een veilige leeromgeving bieden waarbij kinderen zich volop kunnen ontwikkelen. 

Een aantal belangrijke speerpunten op de Brug zijn:
- momenten van groepsdoorbrekend werken, bij de kleuters, tussen de kleuters en groep 3 en in de midden/bovenbouw; 
- we gebruiken de Kanjertraining om een positieve omgang met elkaar te bevorderen;
- in het kader van passend onderwijs zijn we een smalle ondersteuningsschool;
- thematisch werken bij de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek in de methode 4xWijzer; 
- een gezond beleid in samenwerking met het Jongeren Op Gezond Gewicht programma van de gemeente Aalsmeer;
- we hebben een rijke leeromgeving waar ICT-materiaal een belangrijk onderdeel is van ons onderwijsprogramma om kinderen mediawijs te maken en goed voor te bereiden op de toekomst;
- extra handen in en buiten de klas dankzij de leerkrachtondersteuner, leerkracht voor kinderen met een taalachterstand, leerkracht voor de verrijking en Kanjercoordinator;
- verrijking voor kinderen die meer aankunnen op gebied van leren.

Onze kernwaarden TALENT | SAMEN | TOEKOMST staan centraal in ons onderwijs. We laten kinderen hun talenten benutten, door ze op bepaalde momenten te laten kiezen voor hun eigen verwerkingsvorm van de lesstof. Door veel samen te werken leren we van en met elkaar. We leren onze leerlingen spelenderwijs vaardigheden die zij nodig gaan hebben in hun toekomst. In de Schoolgids kunt u meer lezen over onze aanpak en ons beleid. 

De Brug bestond op 1 april 2017 100 jaar ! We organiserden de eerste week van april een feestweek waarin we ons 100-jarig bestaan met alle kinderen en ouders hebben gevierd. Een school met een geschiedenis die bijblijft in het heden.