Ons team schooljaar 2017-2018

 


Op de achterste rij v.l.n.r. : Juf Monique, Juf Annelies, Juf Natasja, Juf Sandra, Juf Marianne, Juf Nanda, Jorie.
Op de middelste rij v.l.n.r. : Juf Rosanne, Juf Mandy, Juf Nicole, Juf Irene, Juf Jacqueline, Juf Bettina.
Op de onderste rij v.l.n.r. : Juf Marieke (intern begeleider), Juf Pauline (directie), Juf Chantal, Juf Nathalie, Juf Christy, Juf Yolanda (intern begeleider), Juf Hanneke. 
Niet op de foto: Gymdocent Meester Erik